Tillbaka till bloggen

Vbl oktober 2014

I Finlands Naturvårdlag, paragraf 50, som reglerar genomförandet av skyddsprogram sägs följande: Skyddet ska så långt som möjligt genomföras med frivilliga medel. I statsrådets principbeslut från 2012 som slår fast riktlinjerna för skyddet av myr- och torvmarker sägs det lika tydligt att man när myrskyddsprogrammet utformas ska utreda tillgången på bytesmark och möjligheterna att skydda myrar med frivilliga metoder enligt modell från METSO-programmet. Detta har den tidigare gröna miljöministern underlåtit att göra. Däremot drar han sig inte för att kritisera minister Grahn-Laasonen för att hon följer såväl Naturvårdslagen som statsrådets principbeslut.

 

Det bästa sättet att skydda miljön och bevara unika livsmiljöer är alltid det som sker i samförstånd med markägare, lokalbefolkning och de som rör sig i naturen. Spåren efter Natura 2000-programmet sitter djupt i markägarna och landsbygdsbefolkningen. Miljöministeriets beredning av myrskyddsprogrammet har uppvisat en del liknande oroväckande drag. Miljöorganisationerna har varit överrepresenterade i arbetsgruppen och nya linjedragningar för vad som kan tas med har kommit till under beredningens gång. Bland annat försöker man införa ett helt nytt begrepp, ”koppling”, mellan olika naturtyper. Kopplingen kan vara hydrologisk, ekologisk eller artmässig. Den hydrologiska kopplingen är i sig självklar, dikar du en del av en myr så påverkas vattenflödet i hela. Däremot kommer man snabbt ut på gungfly gällande ekologiska och artmässiga kopplingar. Om det på en myr finns en sällsynt fjärilart, betyder det då att alla myrar i närheten måste skyddas för att fjärilen kan flyga dit? Och hur stort blir skyddsområdet om det gäller en sällsynt fågel?

Få ifrågasätter behovet av att vissa myrar skyddas. Ingen dikar längre ut riktiga våtmarker eftersom vi faktiskt lärt oss något av de misstag som gjordes på 1960 och 1970-talet. Däremot avskyr markägarna ukaser om tvångsinlösning när lagen entydigt utgår från frivilliga skyddsprogram. De grönas sorti ur regeringen ger oss helt klart en bättre miljöpolitik även om de själva låter förstå något annat!

Mats Nylund

Categories