Tillbaka till bloggen

Klimatdebatten borde grunda sig på IPCC-fakta

Krönika i Österbottens tidning onsdag 7 november 2018

När man fattar politiska beslut borde faktaunderlaget vara korrekt. Ju större frågor desto viktigare är det. I riksdagen har jag lärt mig att ta in och sålla information snabbt. Därför förväntade jag mig att klimatpanelen IPCC:s rapport som publicerades för en knapp månad sedan skulle ha lett till att fler debattörer skulle ha bekantat sig med den och bytt fokus i debatten.

 

 

I rapporten betonas att det finns olika vägar att uppnå målet att begränsa temperaturökningen till högt 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell tid. Författarna understryker att alla länder har ställt upp egna mål enligt Parisavtalet och de betonar hur viktigt det är att man beaktar Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Rapporten lyfter fram att det vi bör minska är våra koldioxidutsläpp i alla sektorer men att användningen av fossil energi är den absolut största enskilda utsläppskällan.

Likväl fortsätter majoriteten av debattörerna i Finland precis som tidigare. Fokus ligger på minskad köttkonsumtion, begränsad skogsavverkning och bilkörning. Mjölkkon får påfallande ofta illustrera speciellt klimathotet och i synnerhet miljöorganisationerna verkar snarast njuta av att få klämma åt jord- och skogsbruket. De driver olika kampanjer där artskydd, klimatuppvärmning och till och med skogliga andeväsen gladeligen blandas ihop och vetenskapen får träda tillbaka. Sällan eller aldrig nämns det att just markanvändningssektorn och framförallt skogen är de enda som på riktigt binder luftens koldioxid idag.

Vad värre är att också ledande politiker använder sig av liknande retorik. SDP:s ordförande Antti Rinne har i flera intervjuer sagt att vi inte får öka avverkningarna i Finland från dagens nivå. Eftersom det är investeringar som höjer virkesanvändningen och inte statens planer på ökad virkesanvändning, så förutsätter det så vitt jag förstår bindande lagstiftning om vi vill begränsa avverkningarna. Ska nästa regering förbjuda eller begränsa privatpersoners skogsavverkningar? Ska statens eget skogsbolag Metsätalous Oy, som levererar cirka 10 procent av all virke i Finland, att sluta att avverka i statens skogar och säga upp de anställda? Och vilken är den globala nyttan med att Finlands skogsindustri tvingas att importera virke och föra både kapital och arbetsplatser utomlands?

I de europeiska länder där ekonomin haltar, till exempel i Italien, är klimatuppvärmningen inte något viktigt diskussionsämne. Där diskuteras arbetslöshet och pensioner. Det är i länder där med relativt stark ekonomi som omsorgen om klimatet är på agendan. Om flera skulle läsa IPCC:s rapport innan de uttalar sig skulle vår debatt bli sundare.

Mats Nylund

Categories