Tillbaka till bloggen

Glyfosatärendet blev en fars

Sydin lördag 2 december 2017.

Nu i veckan beslöt EU:s ministerråd efter omröstning att förlänga försäljningstillståndet för glyfosat med fem år. Försäljningstillståndet skulle annars ha gått ut nu vid årsskiftet. Objektivt sett borde beslutet ha varit både enkelt och odramatiskt men det var det inte.

För ett par veckor sedan rekommenderade EU-parlamentet ett försäljningsförbud efter omröstning. I Tyskland har beslutet försvårat de redan problematiska regeringsförhandlingarna eftersom den kristdemokratiska jordbruksministern röstade för fortsatt försäljningstillstånd medan den socialdemokratiska miljöministern krävde ett förbud. Den kaotiska situationen som uppstått om glyfosaten beror på att vetenskapen långt åsidosatts och ersatt fakta med vidskepelse och känslor. Det här är följden av att flera miljöorganisationer och vissa politiker i åratal drivit en kampanj mot glyfosat där vetenskapliga fakta åsidosätt och där man istället vädjar till mänskors rädsla.

Glyfosat är världens mest använda växtskyddsbekämpningsmedel. Det mest kända glyfosatpreparatet heter Roundup. Glyfosat är förmånligt och som kemikalie betraktas den som ovanligt harmlös. I Finland så används medlet i praktiken inte i växande gröda. Det används före sådd eller efter skörd för att bekämpa mångåriga ogräs som till exempel kvickrot. Tack vare glyfosat har vi bland annat kunnat minska plöjningen markant. Idag lämnas över 60 procent av Finlands åkrar obearbetade på hösten och har ett så kallat växttäcke vintertid. På ungefär halva Finlands spannmålsareal använder vi idag lätt bearbetning eller direktsådd. Det betyder att man inte plöjer marken årligen. Metoden minskar näringsämnesurlakningen i våra vattendrag och det minskar kraftigt på utsläppen av koldioxid i atmosfären, i synnerhet från torvjordar.

EU:s livsmedelssäkerhetsverk Efsa har år 2016 slagit fast att det är tryggt att fortsätta att använda glyfosat. FN:s livsmedelsorganisation FAO har också 2016 konstaterat att det inte finns någon som helst anledning att förbjuda glyfosat. Världshälsoorganisationen WHO har 2015 klassificerat glyfosat som möjligen cancerogent i samma riskklass som varma drycker som kaffe eller te, alltså i praktiken helt ofarligt. Vanligt koksalt är till exempel mycket giftigare för levande organismer än vad glyfosat är.

Behandlingen av glyfosat är en fars och visar hur lätt det är i dagens läge att förbigå vetenskapen och att låta åsikter och känslor diktera politiken. Frågan blir då vem det är som vinner på det?

Mats Nylund

Categories