Tillbaka till bloggen

Finland gör ett bra klimatarbete

Vasabladet onsdagen den 14 juni 2017.

Klimatförändringen är en av de största, om inte den största, globala politiska utmaningen i världen idag. Om vi inte begränsar klimatuppvärmningen kommer svälten, folkvandringen och misären att öka mycket kraftigt. Den av människan förorsakade klimatuppvärmningen beror enligt forskarna på tre saker: förbränning av fossila bränslen, boskapsskötsel, då främst nötkreatur, samt skogsskövling.

När man lyssnar på diverse miljörörelser och riksdagspartiet de gröna får man lätt den bilden att om finländarna slutar äta kött, och om vi upphör med husdjursproduktionen i Finland, så gör vi stordåd för att vända klimatförändringen. Är det verkligen så? I Finland fanns det över en miljon kor under 1960-talet. Idag finns det mindre än 350 000 kor i vårt land, alltså cirka en tredjedel av vad det var för femtio år sedan.  Det är alltså ytterst osannolikt att husdjursskötseln i Finland rår för klimatförändringen.

Skog binder kol via sin tillväxt. I Finland har skogens årliga tillväxt ökat tre gånger på hundra år från dryga 30 miljoner kubikmeter i året i början på 1900-talet till dagens 104 miljoner kubikmeter. Idag använder vi knappt 70 miljoner kubikmeter per år. Ungefär en tredjedel av den årliga tillväxten blir kvar i skogen. Denna utveckling kommer inte av sig själv. Den kommer tack vare att de finländska skogsägarna satsar drygt 300 miljoner euro i året i skogsvårdande åtgärder. Under de senaste 40 åren har virkesbeståndet i de finländska skogarna ökat med otroliga 600 miljoner kubikmeter! Klimatuppvärmningen beror alltså definitivt inte på den finländska skogsskötseln.

När det gäller förbränning av fossila bränslen har vi däremot en hel del att göra. Och vi har också redskap för det, nämligen den nationella klimat och energistrategin 2030. Enligt den ska Finland sänka sina utsläpp av växthusgaser med 39 procent fram till 2030, och enligt visionen kan vi bli ett kolneutralt samhälle redan år 2050!

Strategin innehåller många olika åtgärder. En av de viktigaste handlar om att ersätta fossilt flytande fordonsbränsle med biobränslen som långt kommer från skogsindustrins biprodukter. Vi minskar utsläppen och på sikt ökar vi kolbindningen i skogen kraftigt.

I Finland både vill och kan vi göra något för att minska växthusgasutsläppen. Men vi måste vidta rätt åtgärder. Det gör vi genom att lyssna på seriösa forskare och genom att ta i bruk ny teknik. I Finland sträcker sig omloppstiden i skogsbruket över tre generationers aktiva tid i arbetslivet. Samma tidsperspektiv använder också ansvarsfulla forskare när de beräknar klimatutsläpp. När vi behandlar ett så stort ämne som klimatpolitiken måste de överskuggande målen sträcka sig både till 2050 och till 2100 för att vi ska åstadkomma långsiktiga resultat. Österbotten och Vasa med vårt energikluster har en nyckelroll i detta arbete.

Mats Nylund

Categories