Skrivet av Mats

 

Hur kommer vi att minnas Sipilä?

Krönika i Österbottens tidning tisdag 26 februari 2019​

Det är nu endast en och en halv månad till riksdagsvalet. Den sittande riksdagen håller sitt sista plenum den 15 mars och efter är det valuppehåll fram till valdagen den 14 april. Tiotals lagar är ännu halvfärdiga och de mest omfattande av dem är givetvis lagarna om social- och hälsovården och landskapsreformen. De flesta bedömer att social- och hälsovårdsutskottet inte kommer att hinna göra alla de ändringar som krävs för att lagpaketet ska överensstämma med vår grundlag. Att det skulle sättas in flera plenum efter 15 mars är ändå osannolikt eftersom det i praktiken innebär att den sittande riksdagens mandat förlängs på bekostnad av valrörelsen. Det är inte något som görs lättvindigt.

Läs mer

Fossila bränslen största boven

Krönika i Vasabladet lördag 16 februari 2019 

Helsingfors stadsfullmäktige behandlade i onsdags en fullmäktigemotion som kräver att staden ska halvera användningen av kött­ och mjölkprodukter i sin bespisning fram till 2025. En knapp majoritet av fullmäktigeledamöterna röstade för att återremittera motionen för ny beredning eftersom staden i sitt svar bland annat påpekade svårigheten att klara av att servera en fullgod kost med så strikta ramar. För flera av oss gör det säkert gott att öka mängden grönt på vår tallrik helt i enlighet med Statens näringsdelegations rekommendationer.

Det som förbryllar mig är att våra matvanor än en gång framställs som en av de viktigaste klimatåtgärderna även om det mest avgörande vi kan göra för klimatet är att lägga om vår energiproduktion. Förbränning av fossila bränslen är den överlägset största orsaken till ökade koldioxidutsläpp i atmosfären globalt. Enligt Statistikcentralen så orsakade uttryckligen energisektorn hela 74 procent av de totala utsläppen i Finland 2017. Det är alltså ingen överdrift att säga att för Finlands del så är frågan om hur vi producerar vår energi den som är helt avgörande för om vi ska uppfylla våra klimatmål och bli koldioxidneutrala.

Läs mer

Vården vårt gemensamma ansvar

Krönika i Syd-Österbotten lördag 9 februari

Veckans stora diskussionsämne i riksdagen har varit kvaliteten i åldringsvården. Oppositionen lämnade in en interpellation i frågan som debatterades senaste onsdag. Problematiken har också diskuterats livligt  i media. Regeringen har i sina svar utgått ifrån att vård- och landskapsreformen kommer att lösa problemen med vårdkvaliteten. Tyvärr är det mycket lite som indikerar att vårdreformen förbättrar läget inom äldreomsorgen. Åtminstone två grundläggande saker krävs för en förbättrad åldringsvård. Det första är ökade resurser och flera händer inom vården. Det andra är bättre övervakning och uppföljning av att överenskomna normer följs.

Läs mer

Matlandet Finland

Krönika i Österbottens tidning lördag 26 januari 2019

Som bäst pågår världens största matmässa, Grüne Woche, i Berlin. Mässan besöks under tio dagar av över 400 000 besökare och 4 000 journalister.  För de företag som deltar är de viktigaste besökarna yrkesmänskorna i livsmedelsbranschen. Uppköpare för grossister och varuhuskedjor, toppkockar och storköksföreståndare besöker årligen mässan för att pejla trender och hitta nya produkter att ta in i sortimentet. Drygt 70 länders jordbruksministrar är på plats och i anknytning till mässan hålls också många politiska möten med både EU-kommissionärer, -parlamentariker.

Läs mer

Otillförlitliga opinionsmätningar

Krönika i Syd-Österbotten lördag 12 januari 2019

Enligt Yles senaste partimätning skulle stödet för SFP ha sjunkit till 2,5 procent. Med andra ord skulle vi på en månad ha tappat en tredjedel av våra väljare. Detta är helt klart inte realistiskt. Tvärtom tyder signaler från vårt fält på ett mycket starkt stöd för vår politik för tillfället. Att mätningen inte är tillförlitlig för vår del beror bland annat på att för oss starka regioner som Åboland och svenska Österbotten var underrepresenterade i mätningen. Dessutom görs intervjuerna på finska vilket kan leda till att svenskspråkiga respondenter avböjer frågorna. Även Taloustutkimus som gjort mätningen medger att de rekordlåga siffrorna beror på ett statistiskt fel som enligt dem ska åtgärdas.

Läs mer

Riskerna för valpåverkan

Krönika i Syd-Österbotten lördag 5 januari 2019

Justitieministeriets val- och demokratiavdelning inleder valåret 2019 bland annat med ett omfattande program för att begränsa möjligheterna för illvilliga krafter att påverka valresultatet i både riksdagsval och EU-parlamentsval. Enligt valdirektör Arto Jääskeläinen kommer man bland annat att utbilda partierna och riksdagskandidaterna om valpåverkan. Med facit i hand från valresultaten i andra länder finns det all orsak att vara på sin vakt. Förutom kandidater och väljare finns det också anledning för de traditionella medierna att passa sig.

 

Läs mer

Önskar helhetssyn i valdebatten

Krönika i Österbottens tidning lördag 29 december 2018
 

Året är snart till ända. Det har gått rätt bra för Finland i ekonomiska termer mätt. Bruttonationalprodukten har ökat, flera har fått jobb, arbetslöshetsgraden har sjunkit och vår statsskuld har minskat. Vårt finansministerium och våra forskningsinstitut förutspår en något svagare tillväxt under nästa år än under 2018. På aktiemarknaderna runt om i världen är det turbulent och analytikerna har olika syn på om en lågkonjunktur är nära förestående eller om det är bara en tillfällig svacka.

Riksdagsvalet i april präglar riksdagsarbetet starkt under de återstående knappa fyra månaderna av riksdagsperioden. Samtidigt ska partierna och riksdagskandidaterna föra en politisk debatt, profilera sig och visa var de står i viktiga frågor. Det jag skulle önska av valdebatten är en större helhetssyn.

Läs mer

Gemensam klimatpolitik

Krönika i Vasabladet lördag 22 december 2018 

Enligt statistikcentralen fördelas klimatutsläppen i Finland enligt följande: energisektorn 74 procent, industriproduktion 11 procent, jordbruk 12 procent och avfallsbehandling 3 procent. Dessutom så hade vi en betydande kolbindning i markanvändnings- och skogssektorn. Kolbindningen i våra skogar uppgick till hela 48,3 procent av alla Finlands utsläpp 2017. Det är anmärkningsvärt mycket och den kolbindningen är ett resultat av världens bästa skogsskötsel och skogsanvändning. 

 

Läs mer

Alla måste bygga sin egen framtid

Krönika i Vasabladet lördag 8 december 2018

På torsdagen firade Finland sin 101 självständighetsdag. Självständighetsdagen är en dag för tacksamhet mot tidigare generationer och deras uppoffringar och hårda arbete för fosterlandet. Det är en dag för att blicka framåt och tänka på vilket samhälle vi vill överlåta åt våra barn och barnbarn. Det är också en dag att tänka på Finlands plats i världen och vad vi har att ge åt resten av världen.

Läs mer

Även Finland var fattigt en gång

Krönika i Österbottens tidning söndag 2 december 2018

Förra veckan besökte jag Mocambique tillsammans med kolleger från sex andra riksdagspartier. Besöket var en del av ett treårigt projekt som de finländska riksdagspartiernas samarbetsorganisation Demo Finland ordnar tillsammans med den motsvarande organisationen i Mocambique, IMB.

Läs mer

Kalldusch om rovdjurspolitiken

Krönika i Syd-Österbotte​n lördag 17 november

Det senaste året har vi riksdagsledamöter, SFP:s EU-parlamentariker Nils Torvalds och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä aktivt och målmedvetet arbetat för att öka medlemsländernas inflytande över sin rovdjurspolitik och minska på EU-kommissionens toppstyrning. Vissa signaler från bland annat EU:s miljökommissionär Karmenu Vella har indikerat en viss beredskap att gå åt det hållet.

Läs mer

EU-kommissionen i färd med att stärka skyddet för vargen Riksdagsledamöterna Löfström och Nylund: Förslaget måste skjutas ner!

Pressmeddelande 15.11.2018

Läs mer

Klimatdebatten borde grunda sig på IPCC-fakta

Krönika i Österbottens tidning onsdag 7 november 2018

När man fattar politiska beslut borde faktaunderlaget vara korrekt. Ju större frågor desto viktigare är det. I riksdagen har jag lärt mig att ta in och sålla information snabbt. Därför förväntade jag mig att klimatpanelen IPCC:s rapport som publicerades för en knapp månad sedan skulle ha lett till att fler debattörer skulle ha bekantat sig med den och bytt fokus i debatten.

 

 

Läs mer

Skogsvård i domkyrkans krypta

Krönika i Vasabladet lördag 27 oktober 2018

Lördagen 27.10 ordnar ett dussintal miljöorganisationer en tillställning för ”skogens vänner” i domkyrkans krypta i Helsingfors. Det ska bland annat uppföras en sorgesång och sorgedans för skogen. Andra programpunkter kallas för Allemans sorg och Moder Jords gråt. I programmet finns också något mera seriösa inslag men hela evenemanget handlar om att försöka övertyga det finska folket om att våra skogar är allvarligt hotade och att skogsskötseln i Finland, som av majoriteten av skogsfackfolk världen över anses som föredömlig, är skadlig och farlig. Att en stor del av våra miljöorganisationer inte skyr några medel i sin fåfänga kamp för konservering av vår omgivning har jag blivit van vid. Däremot både förvånar och smärtar det mig att vår statskyrka upplåter sina utrymmen för detta spektakel och att ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen är beskyddare för deras ställningstagande och är med och framför sin hälsning vid öppningen.

Läs mer

Förfarande som saknar motstycke

Krönika i Syd-Österbotten lördag 20 oktober 2018

Veckan som gått har varit dramatisk i riksdagen. På onsdagen tog riksdagen ställning till regeringens upplysning om dess sysselsättningspolitik och huruvida regeringen ska fortsätta att bereda det impopulära förslaget om att minska anställningsskyddet i företag med mindre än tio anställda. På torsdagen röstade regeringspartierna ner SFP:s förslag om att låta Vasa Centralsjukhus få fulljour. Centern och Samlingspartiet visade med all önskvärd tydlighet att trots att ytterst välgrundade fakta och initierade sakkunniga stödde att också VCS ska få fulljour så vägde simpla partipolitiska hänsyn tyngre. Mot allt förnuft så förbjuds landskapet Österbotten i lag att ordna omfattande jourverksamhet själva. Förfarandet saknar motstycke. Österbottningarna ska minnas detta i riksdagsvalet i april!

Läs mer

Veckan i riksdagen

Krönika i Österbottens tidning söndag 7 oktober 2018.

Under veckan som gått har vi fått se prov på parlamentariskt arbete då det fungerar som bäst men vi har också fått se flera exempel på riktiga bottennapp där riksdagens normala spelregler har satts på undantag.

Läs mer

Jordbrukets lönsamhetskris

Krönika i Österbottens tidning söndag 9 september 2018. 

Sommaren 2018 har varit den varmaste och torraste i mannaminne. Torkan har medfört att spannmålsskörden i Finland enligt naturresursinstitutet Luke är den lägsta sedan missväxtåret 1987. Vallaskörden har ställvis blivit alldeles för liten och på många gårdar är grovfoderbristen ett stort bekymmer. Specialodlingar som frilandsgrönsaker och  potatis har på grund av torkan fått både minskad skörd och i vissa fall också kvalitetsförluster.

Läs mer

Adlercreutz och Nylund backar upp SU:s förslag om ungdomsreservering: Unga måste fås snabbare in i arbetslivet

PRESSMEDDELANDE 15.8.2018

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Mats Nylund anser att Svensk Ungdoms förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen är bra.

– Det är bra att sysselsättningsgraden gått upp, men den är fortfarande på en alldeles för otillräcklig nivå. SFP:s mål är en sysselsättningsgrad på minst 75 procent. Då krävs att nya verktyg tas i bruk, säger de två SFP-ledamöterna.

Ungdomsreserveringen i beskattningen skulle enligt SU:s förslag fungera så att ett mindre företag som anställer en ung person kunde göra ett avdrag i beskattningen för en del av den nyanställdas sociala kostnader. Detta förutsatt att den avdragna summan återinvesteras i företaget.

– Erfarenheten visar att det kan vara avgörande för hela deras framtid att de unga kommer ut i arbetslivet snabbt efter att de fått en examen, säger Adlercreutz.

– Ett system med en ungdomsreservering skulle vara värdefull speciellt för små och medelstora företag eftersom den sänker steget för att anställa, säger Nylund.

Tilläggsuppgifter:

Anders Adlercreutz 044 981 0191

Mats Nylund 050 512 2191

 

Läs mer

Nu krävs beslut om vargen

Krönika i Vasabladet lördag 9 juni 2018. 

I onsdags presenterade naturresursinstitutet Luke sin senast uppskattning av vargbeståndet i Finland. Rapporten bekräftar det som alla österbottningar fått veta under den senaste vintern. Finlands vargstam har ökat med sex flockar. Dessutom har tyngdpunkten för hela vargstammen flyttats västerut och hela 70 procent av vargarna finns nu i västra Finland. Orsaken till det är enligt Luke tillgången på föda. Den mycket stora älg- och hjortdjursstammen i västra Finland fungerar som ett smörgåsbord för vargen och lockar följaktligen hit den. I Österbotten har vargstammen fördubblats på ett år.

Läs mer

Växthusnäringen visar lyhördhet

Krönika i Österbottens tidning söndag 3 juni 2018. 

Under veckan som gick hade jag möjlighet att delta i Sverige på de svenska böndernas producentorganisations LRF:s riksförbundsstämma. Deras problem och utmaningar påminner om våra i Finland. Tung byråkrati och stelbent myndighetsutövning där respekten för en av våra grundläggande rättigheter, egendomsskyddet får stryka på foten. Våra svenska yrkesbröder har också problem med vargen, där en disneyfierad bild av rovdjuret styr myndigheternas agerande. Och precis som i Finland har de rikssvenska miljöskyddsorganisationernas hängt sig fast vid en föråldrad syn på det moderna skogsbruket och vägrar se dess möjligheter att minska vårt beroende av fossila bränslen samtidigt som skogen fungerar som kolsänka.

Läs mer

Henriksson och Nylund om Granholmens vägkorsning: Långvarigt och hårt arbete gav resultat

Pressmeddelande 29.5.2018
Svenska folkpartiet i Finland

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Mats Nylund är oerhört nöjda över att regeringen i sin tilläggsbudget föreslår anslag för korsningen vid Granholmens industriområde i Jakobstad. Henriksson och Nylund har tillsammans i många år jobbat för frågan på alla nivåer.

- Jag är glad att hårt och långvarigt arbete på bred front gav resultat. Vi har haft många goda diskussioner med minister Berner under resans gång. Nu bar det frukt. Vi har under årens lopp  uppvaktat kommunikationsministeriet och trafikverket. Det här har gjorts i nära samarbete med Jakobstadsregionens kommuner, det lokala näringslivet och övriga ledamöter från regionen, säger Anna-Maja Henriksson som också är stadsfullmäktiges ordförande i Jakobstad.

- Fint att den mycket trafikerade korsningen vid Granholmens industriområde förbättras. Det är en vinst för trafiksäkerheten, näringslivet och hela regionen, säger Mats Nylund som är medlem i riksdagens finansutskott.

Läs mer

Mats Nylund i debatten om geografisk information: Beakta båda nationalspråken från början

PRESSMEDDELANDE 23.5.2018

En likvärdig behandling av nationalspråken är av största vikt då vi förnyar lagstiftning för geografisk information. Det understryker riksdagsledamot Mats Nylund (SFP).

Riksdagens debatterade på onsdagen statsrådets redogörelse om geografisk information. I dagens läge uppstår snabbt nya servicebehov i samhället som grundar sig på databaser med geografisk information.

Nylund framhåller att vanliga adresserna hör till det mest centrala i geodatabaserna.

– Som det betonas i statsrådets redogörelse bör adresserna vara felfria och adressuppgifterna av hög kvalitet för pålitligheten i systemet. Det förvånar mig ändå att man i redogörelsen glömt att betona – eller ens att problematisera – att som tvåspråkigt land behöver vi felfria adressuppgifter på två språk.

– Hur har regeringen tänkt sköta fungerande geografisk information på båda nationalspråken, finska och svenska, frågar Nylund.

Han betonar att arbetet borde koordineras med beredningen av den nya ortsnamnslagen.

– Det är varken dyrt eller svårt om man beaktar behovet i ett tillräckligt tidigt skede av lagberedningen och när man bygger upp programvaran, säger Nylund.

 

Läs mer

Vi kräver bättre än så!

Krönika i Österbottens tidning söndag 20 maj 2018. 

På torsdagen gav riksdagens finansutskott sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen. Vi har hört nästan hundra sakkunniga som gett sin syn på ärendet. Bland dem ministeriers ledande tjänstemän och experter, experter på ekonomi och landets främsta experter på hälso- och sjukvård. Majoriteten av dem har haft starka dubier till hur reformen genomförs. Det syns också i finansutskottets utlåtande som är mycket kritiskt. I sitt utlåtande lyfter utskottet visserligen fram möjligheter till inbesparingar men också att det finns stora ekonomiska risker om lagförslaget genomförs.

Läs mer

Sätt mat-Finland på världskartan!

Krönika i Vasabladet lördag 21 april 2018.

Handelsbalansen i livsmedelsbranschen i Finland är skev. Under 2017 så importerade vi mat och dryck för 4,7 miljarder euro medan vår export uppgick till 1,6 miljarder euro. Hela sektorn är överens om att vi ska kunna bättre än så. Under 2016 ökade livsmedelsexporten med 11 procent. Om vi klarar av att öka exporten 15 procent per år betyder det att den fördubblas inom fem år.

Läs mer

Mats Nylund (SFP) besviken på företagsstödgruppens tillkortakommande: Vi borde kunna bättre

PRESSMEDDELANDE 5.4.2018

Det blev platt fall för den parlamentariska arbetsgruppen som synat företagsstöden. Att gruppen inte nådde samsyn berodde på att det brister allvarligt i det politiska förtroendet mellan partierna, säger Mats Nylund, som var SFP:s representant i arbetsgruppen.

Läs mer

Nylund: Centern röstfiskar i vargfrågan då regeringen själv kunde lösa problemet

Pressmeddelande
5.4.2018
Svenska folkpartiet

Riksdagsledamoten Antti Kurvinen från Centern tar initiativ till en lagmotion i riksdagen för att underlätta skyddsjakt på varg som hotar husdjur. (Maaseudun Tulevaisuus 5.4.2018)

− Kurvinen är ute i helt rätt ärende. Däremot är det märkligt att han startar en namninsamling till en lagmotion i riksdagen. Centern leder regeringen och partiet innehar dessutom jord- och skogsbruksministerposten. Det är bara för att Centern gör något åt frågan i regeringen. Det är snabbare och effektivare med hela ministeriets förvaltningsapparat som kan bereda ärenden, säger Mats Nylund.

Nylund krävde den 22 mars besked av minister Jari Leppä (C.) om vad regeringen tänker göra åt vargproblematiken.

− Kurvinen borde övertyga den egna ministern om att han ska ingripa. Men kanske hela idén med att samla in namn till en lagmotion i riksdagen är röstfiske och inte att på snabbast möjliga sätt åtgärda vargproblemet. Jag hoppas att jag har fel, säger Nylund.

Läs mer

De förhatliga företagsstöden

Krönika i Österbottens tidning tisdagen den 4 april 2018. 

En parlamentarisk arbetsgrupp är ett bra redskap för att hitta samförstånd mellan politiska partier om frågor som sträcker sig längre än en regeringsperiod. Till exempel frågor som rör vår försvars- eller säkerhetspolitik har traditionellt beretts parlamentariskt. Jag har hunnit sitta i flera sådana grupper under mina elva år i riksdagen. Just nu är jag medlem i den parlamentariska arbetsgruppen för företagsstöd som förväntas ge en rapport den här veckan.

Läs mer

Vargproblemet måste tas på allvar

Kolumn i Sydin lördagen den 24 mars 2018. 

För första gången sedan 1800-talet har vi bofasta vargflockar i Österbotten. Vi har haft både observationer och direkta vargattacker under tidigare år men då har det rört sig om strövarvargar eller vargpar på genomvandring. Vi har alltså en situation som ingen nu levande människa upplevt i Österbotten. Föräldrar vågar inte låta bebisar sov ute. Skolelever måste få skjuts till skolan. Bönderna fasar för sommarens betessäsong. Jägarna kan inte låta sina hundar gå utan koppel i skogen. De som bor inom vargreviren är varje vecka i kontakt med oss riksdagsledamöter. De österbottniska kommunerna reagerar med ett ställningstagande. Situationen kan definitivt betecknas som kritisk.

 

Läs mer

Nylund ville få besked om vad regeringen tänker göra åt vargen

Pressmeddelande 22.3.2018
Svenska folkpartiet

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) krävde besked av regeringen om vad den tänker göra för att få bukt med den växande vargstammen i västra Finland.

Läs mer

Nylund: En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intressen

Pressmeddelande 21.3.2018

Idag förde riksdagen en aktualitetsdebatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt landskapens möjligheter. Debatten hade initierats av flera ledamöter från olika partier.

Läs mer

Landsbygdsnämnder behövs

Vasabladet lördagen 17 mars 2018.

Inkommande vecka så börjar riksdagen behandla landskapslagen. Lagpaketet är mera än 2 000 sidor långt och mycket omfattande. Den största förändringen är som bekant att ansvaret för hälso- och sjukvården flyttar från kommunerna till de nya landskapen. En annan förändring som berör en betydligt mindre grupp invånare och följaktligen väcker mycket mindre debatt är att landsbygdsförvaltningen också förnyas helt och hållet. Till de nya landskapen ska de flesta landsbygdsrelaterade myndighetsfunktioner och -tjänster flyttas. Det gäller till exempel landsbygdsutveckling, avbytartjänster, veterinär- och granskningstjänster.

 

 

Läs mer

Antibiotikaresistens ett av de största hoten

Sydin lördag 3 mars 2018.

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa.  Detta bekräftas av den rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) publicerade tidigare i veckan. Resistenta bakterier har utvecklat motståndskraft mot antibiotika, och försvårar behandlingen av sjukdomar i framtiden.  Antibiotikaresistens ett allvarligt och växande problem både i Finland och i världen.  

Läs mer

Riksmötets öppnande

Vasabladet lördagen 10 februari 2018.

I tisdags öppnade republikens president denna riksdagsperiods sista riksmöte som fortsätter ända fram till nästa riksdagsval i april 2019. De största politiska frågorna för denna riksdags sista år är social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. En annan fråga som kommer att väcka mycket diskussion är om den nya spaningslagen ska godkännas redan av denna riksdag med fem sjättedelars majoritet eftersom den kräver en grundlagsändring. Lagen ska ge skyddspolisen och militären utökade befogenheter att följa med den elektroniska kommunikationen. 

Läs mer

Vargproblemet måste tas på allvar

Österbottens tidning söndagen 4 februari 2017.

I Österbotten har vi för tillfället tre bofasta vargflockar. En flock rör sig på gränsen mellan Nykarleby och Pedersöre och två flockar finns söder om Vasa. Detta är en helt ny situation för oss eftersom vi inte haft bofasta vargflockar här sedan 1800-talet. Vid ett par tillfällen i vinter har vargarna rivit husdjur och upprepade gårdsbesök har registrerats. Invånarna är oroliga för att vargarna inte längre är rädda för mänskor. Föräldrar vågar inte låta sina barn leka ute och skolelever får skjuts i stället för att gå eller cykla till skolan på grund av oro för vargattacker. Husdjursproducenter fruktar för vad sommaren ska föra med sig då husdjuren ska ut på bete och jägarna vågar inte längre låta sina hundar gå utan koppel i skogen. De som bor inom vargreviren är varje vecka i kontakt med oss riksdagsledamöter. De österbottniska kommunerna reagerar med ett ställningstagande. Situationen kan definitivt betecknas som kritisk.

Läs mer

Glyfosatärendet blev en fars

Sydin lördag 2 december 2017.

Nu i veckan beslöt EU:s ministerråd efter omröstning att förlänga försäljningstillståndet för glyfosat med fem år. Försäljningstillståndet skulle annars ha gått ut nu vid årsskiftet. Objektivt sett borde beslutet ha varit både enkelt och odramatiskt men det var det inte.

Läs mer

Riksdagsledamöter från norra svenska Österbotten: Vinterunderhållet av vägarna måste förbättras!

Vinterunderhållet måste förbättras!

Jakobstadsregionens riksdagsledamöter Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund, SFP och Peter Östman, KD är oroade över vägarnas vinterunderhåll och kräver att kriterierna ses över.

-          Senaste vinter var exceptionell med regn, frost och snö om vartannat. Det ledde till flera farliga situationer och trafikolyckor och detta måste till varje pris undvikas denna vinter, säger Anna-Maja Henriksson.

Under senaste veckas halkperiod var NTM-centralens serviceproducenters alla maskinkedjor i bruk och ändå räckte det långt in på dagen innan alla de mindre trafikerade vägarna var skötta.

-          Det här visar att kriterierna för vägnätets vinterunderhåll är föråldrade och  underdimensionerade. Skötselkriterierna svarar inte mot dagens krav eftersom de är uppgjorda under en tid då vintrarna i allmänhet var stabila och kalla från december fram till mars, säger Mats Nylund.

-          Med detta som bakgrund kommer vi att tillsammans göra en åtgärdsmotion där vi förutsätter att kommunikationsministeriet förnyar kriterierna för vinterunderhållet och tar i bruk bästa tänkbara teknik för kvalitetskontroll och uppföljning. Det handlar om människors säkerhet, säger Peter Östman.

Läs mer

Ökad ojämlikhet

Vasabladet tisdagen 28 november 2017. 

I fredags lämnade Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och Gröna förbundet in en interpellation om den ökade ojämlikheten i det finländska samhället. SFP valde att inte delta i interpellationen. Vi delar vänsterpartiernas oro för en ökad ojämlikhet och vi oroar oss för vad regeringens centraliseringspolitik medför för servicen ute i regionerna. Däremot är vi inte så cyniska så vi tror att regeringen medvetet och av ideologiska skäl kör ner vårt välfärdssamhälle. Vi tror inte heller att den rätta vägen att minska ojämlikheten i samhället är ytterligare skatteskärpningar. Den rätta vägen att minska ojämlikheten i samhället är att öka sysselsättningsgraden så att mänskorna får arbete.

 

 

Läs mer

Ett bättre alternativ

Syd-Österbotten lördagen 18 november 2017.

I onsdags presenterade oppositionspartierna sina alternativa budgetförslag, så kallade skuggbudgeter. SFP:s skuggbudget är ett omfattande dokument på nästan femtio sidor som det tagit flera månader att arbeta fram. För att en skuggbudget ska vara trovärdig så krävs det att den bygger på realistiska bedömningar. I en skuggbudget kan man naturligtvis föreslå skattehöjningar och på så vis räkna med att det flyter in stora belopp till statskassan,  men i praktiken kan en stor skattehöjning ibland till och med ge motsatt effekt. Den kan försämra konkurrenskraften och bromsa den ekonomiska utvecklingen. Med vår modell så lönar det alltid att arbeta - och det är uttryckligen genom arbete vi skapar välstånd​.

Läs mer

Känslor styr glyfosatdebatt

Österbottens tidning söndag 12 november 2017.

Glyfosat är världens mest använda växtskyddsbekämpningsmedel. Det mest kända glyfosatpreparatet heter Roundup. Glyfosat är förmånligt och som kemikalie betraktas den som ovanligt harmlös. I Finland så används medlet inte i växande gröda. Det används före sådd eller efter skörd för att bekämpa mångåriga ogräs som till exempel kvickrot. Tack vare glyfosat har vi bland annat kunnat minska plöjningen markant. Idag lämnas över 60 procent av Finlands åkrar obearbetade på hösten och har ett så kallat växttäcke vintertid. På ungefär halva Finlands spannmålsareal använder vi idag lätt bearbetning eller direktsådd. Det betyder att man inte plöjer marken årligen. Metoden minskar näringsämnesurlakningen i våra vattendrag och det minskar kraftigt på utsläppen av koldioxid i atmosfären, i synnerhet från torvjordar.

Läs mer

Dagen då världen stannade

Österbottens tidning söndagen den 29 oktober 2017.

I torsdags så stannade världen för flera familjer i nejden. Ett arméfordon och en rälsbuss kolliderade i en ödesdiger plankorsningsolycka i Raseborg och tre beväringar och en äldre man omkom och flera andra skadades. Olyckan kom oss i norra svenska Österbotten nära eftersom en av de omkomna var från Bennäs och en från Karleby. När unga mänskors liv släcks på tröskeln till vuxenlivet känns det speciellt tragiskt och mina tankar går till de drabbade, deras familjer, vänner och anhöriga. De unga männen var i fosterlandets tjänst när olyckan skedde. Både republikens president och försvarsministern skickade  kondoleanser och riksdagen höll en tyst minut för de omkomna.

Läs mer

Satokausi on ollut vaikea

Keskipohjanmaa sunnuntaina 15. lokakuuta 2017.

Mennyt kasvukausi on ollut vaikea. Kylmä ja sateinen kesä yhdistettynä aivan liian alhaiseen lämpösummaan on aiheuttanut sen, että monin paikoin sato ei ole valmistunut ajoissa ja osassa maata suuri osa sadosta on vielä korjaamatta. Alueellisia eroja on toki aika paljon, esimerkiksi Uudellamaalla liki 75-90 prosenttia on puitu, kun Pohjois-Savossa ollaan päästy 35-75 prosenttiin.  Viime viikkoiset rankkasateet ovat pahentaneet tilannetta entuudestaan, ja Vilja-alan yhteistyöryhmän tuoreen arvion mukaan 20 prosenttia on vielä puimatta Keski-Pohjanmaalla.

Läs mer

Statsmakten måste nu reagera

Sydin lördagen 7 oktober 2017. 

Sommaren 2017 har hört till de besvärligare i mannaminne.  På grund av en kall och regnig sommar med en alldeles för låg värmesumma har grödorna inte blivit färdiga i tid och en stor del av spannmålen är ännu oskördad. Nu är vi en vecka inne i oktober, och det regnar igen i så gott som hela landetProAgrias prognos berättar att redan nu kommer höjda kostnader och skördeförluster att kosta jordbruket minst 150-200 miljoner i högre torkkostnader och skörd som blir kvar på åkern. Jordbrukarna är redan mycket ekonomiskt trängda efter flera år av urusla priser. Nu krävs det att statsmakten reagerar både i Bryssel och nationellt.

Läs mer

Nylund och Torvalds: Skördeskadorna kräver extraordinära åtgärder

På grund av det kalla och regniga vädret blir den finländska skörden mycket sämre än förväntat. Skördeskadorna beräknas redan nu till minst 150-200 miljoner euro och detta medför stora ekonomiska förluster för de  finländska jordbrukarna. Riksdagsledamot Mats Nylund och europaparlamentariker Nils Torvalds är oroade över situationen och uppmanar regeringen att vidta extraordinära åtgärder för att förbättra jordbrukarnas ekonomiska situation.

- Jordbrukarna kämpar för sin överlevnad efter flera ekonomiskt svåra år. Den besvärliga hösten och en skörd som riskerar att bli kvar på åkern kräver att Finlands regering har beredskap att agera snabbt och kraftfullt, säger Nylund.

EU:s jordbruksministrar samlas till ministerrådsmöte i Luxemburg nästa måndag.

- Vi förutsätter att jord- och skogsbruksminister Leppä för fram den exceptionella situationen i Finland på mötet och kräver att EU bidrar till att hjälpa oss ur krisen, säger Torvalds.

 

Läs mer

Natur- eller EU-vetenskap?

Syd-Österbotten lördagen den 9 september 2017.

Finlands skogar växer mera än någonsin tidigare. Enligt Naturresursinstitutet Lukes uppgifter så ligger den årliga tillväxten nu på 110 miljoner kubikmeter. Det är dubbelt mera än för 50 år sedan och tre gånger så mycket som för 100 år sedan. Att skogens tillväxt ökat är i huvudsak resultatet av god och ansvarsfull skogspolitik och skogsskötsel. Eftersom vi kommer att avverka endast cirka 70 miljoner kubikmeter i år så ökar alltså vårt skogsbestånd kraftigt. Förutom att en ökad tillväxt skapar möjligheter för ökad avverkning så binder våra skogar massor av koldioxid. Detta är ett naturvetenskapligt faktum och hållbar utveckling när den är som bäst.

Läs mer

Regeringskris eller skådespel?

Syd-Österbotten lördagen den 17 juni 2017.

Den politiska veckan har varit dramatisk. När Jussi Halla-aho vann ordförandevalet på Sannfinländarnas partikongress för en vecka sedan gick det att förutspå problem i regeringen. Förutom att Halla-aho vann stort över Soinis favorit Sampo Terho, hör alla tre viceordföranden till Halla-ahos supportrar. Det tidigare sannfinländska etablissemangets nederlag underströks ytterligare av att den nyvalda ordföranden i ett av sina första uttalanden förutsatte att partiets grundare Timo Soini bör dra sina egna slutsatser gällande utrikesministerposten.

Läs mer

Finland gör ett bra klimatarbete

Vasabladet onsdagen den 14 juni 2017.

Klimatförändringen är en av de största, om inte den största, globala politiska utmaningen i världen idag. Om vi inte begränsar klimatuppvärmningen kommer svälten, folkvandringen och misären att öka mycket kraftigt. Den av människan förorsakade klimatuppvärmningen beror enligt forskarna på tre saker: förbränning av fossila bränslen, boskapsskötsel, då främst nötkreatur, samt skogsskövling.

Läs mer

Kränkande påståenden

Syd-Österbotten lördagen den 27 maj 2017.

För två veckor sedan så publicerade den samlingspartistiske riksdagsledamoten Juhana Vartiainen en mycket kritisk kolumn i Maaseutumedia om Finlands jordbruk. Vartiainen har inte fått stå oemotsagd och han har senare följt upp kolumnen med ett blogginlägg. Hans tes är att jordbruket i Finland på grund av vårt stödsystem är skadligt för nationalekonomin eftersom det stöder olönsam produktion. Han jämförde till och med jordbruksstödet med att staten skulle betala människor för att bränna bilar på gatan och han hävdar att vi alla skulle bli rikare om vi upphör med denna verksamhet. Påståendena upplevs som kränkande av bondekåren som kämpar med den svåraste lönsamhetskrisen i mannaminne.

Läs mer

Ge fulljour också till Vasa!

Österbottens tidning söndag 21 maj 2017.

Senaste torsdag var medborgarinitiativet om fulljour vid Vasa Centralsjukhus i remissdebatt i riksdagen. Initiativet har engagerat medborgarna på ett sällsynt sätt.  Aktivister har ställt upp och samlat namn för fulljour över partigränserna, oberoende av modersmål och helt oberoende av om de är landsbygdsbor eller stadsbor. 67 000 namn på bara dryga 1 månad är imponerande och visar hur viktig frågan är för Österbotten, för Svenskfinland och för hela vårt fosterland. Rätten till god vård, på sitt eget språk, är en rätt som upplevs som oerhört viktig.

Läs mer

Målet fördubbla matexporten

Vasabladet, lördag 13 maj.

Ett av de viktigaste sätten att förbättra Finlands ekonomi är att öka exporten. En sektor där vår bytesbalans är mycket skev är livsmedelsbranschen. Vi importerar livsmedel, inklusive drycker, för cirka fyra och en halv miljarder euro per år medan vår livsmedelsexport bara uppgår till cirka en och en halv miljard. Glappet är alltså närmare tre miljarder per år. Vi kan bättre än så.

Läs mer

En resultatlös regeringspolitik

Syd-Österbotten och Österbottens tidning, 29 och 30 april 2017.

Regeringen Sipilä har just slutfört sin mellangranskning av regeringsprogrammet och uppdaterat planen för den offentliga ekonomin, det som tidigare kallades rambudget. Slutresultatet är svagt positivt men tämligen anspråkslöst. Det syns tydligt att Sannfinländarnas urusla resultat och Centerpartiets mycket svaga resultat i kommunalvalet har gjort att regeringen är mycket försiktig för att inte säga handlingsförlamad.

Läs mer

Politisk kohandel med högt pris

Vasabladet tisdagen 25 april 2017.

I onsdags fick jag besöka den stora finalen i tävlingen Ung Företagsamhet, där målsättningen är att unga lär sig företagsamhet och ekonomi. Österbotten var väl representerat med aktiva ungdomar ända från högstadieålder till unga vuxna med egna företag. Vi har alla anledning att vara både optimistiska och stolta över den drive som ungdomarna gav prov på

Läs mer

Debatt också efter valet

Tisdagen den 4 april 2017 i Österbottens tidning.

Förhandsröstningen inför kommunalvalet pågår som bäst och det är en vecka kvar till den egentliga valdagen. Det kan knappast ha undgått någon som läser dagstidningen. I ÖT  är debattsidan fylld med insändare från kommunalvalskandidater. Debattviljan hos kandidaterna är hög och tidningen bereder plats för debatten på ett ovanligt föredömligt sätt. En stor del av insändarna är både läsvärda och initierade. De ger konsumentupplysning åt väljarna genom att kandidaterna berättar om vilka samhällsfrågor de jobbar för och anser vara viktiga. 

Läs mer

Skarvpolitiken kan förändras

Söndagen den 19 mars 2017, Vasabladet.

Skarven har igen hamnat i rubrikerna i Österbotten. NTM-centralen i Egentliga Finland har beviljat Vasa stad tillstånd att skrämma bort 500 skarvpar och Malax-Korsnäs fiskeområde får olja ägg och skjuta 30 skarvar per år i tre års tid. Det goda i detta är att det äntligen ges tillstånd att göra någonting överhuvudtaget. Hittills har vi bara fått stå och se på då skarvkolonierna dammsuger vattnen på fisk och förstör de holmar där de bygger sina bon för årtionden framåt. Det som är mindre bra är att åtgärderna med största sannolikhet är otillräckliga för att stoppa skarvens framfart.

Läs mer

Valresultat påverkar rikspolitiken

Lördag 11 mars 2017, Syd-Österbotten.

Om en månad håller vi kommunalval och mer eller mindre genast efter valet har regeringen halvtidsgranskning av sin regeringsperiod. Även om kommunalval och riksdagsval är olika saker så är det tämligen klart att valresultatet kommer att påverka regeringspolitiken. Regeringens flaggskepp, social- och hälsovårdreformen och landskapsreformen, påverkar kommunerna och deras framtida roll mera än något annat lagförslag tidigare gjort. Lagpaketet debatterades i riksdagen denna vecka och kritiserades hårt av oppositionen.

Läs mer

Ser inte skogen för träden

Söndagen den 5.3.2017.
Krönika i Österbottens tidning.

Det går bra för skogsindustrin för tillfället. Senaste år slogs nytt avverkningsrekord i de finska skogarna, 68 miljoner kubikmeter. Det är ändå bara en del av den årliga tillväxten som enligt den senaste riksskogstaxeringen uppgår till 104 miljoner kubikmeter. Skogens tillväxt i Finland har mer än tredubblats på 100 år tack vare god skogsskötsel och forskarna på naturresursinstitutet Luke håller som bäst på och tar fram en plan för hur vi ska öka tillväxten till 150 miljoner kubikmeter. Det betyder att vi enligt naturlagarna och forskningen har alla möjligheter att öka virkesuttaget markant och ändå ha ett hållbart skogsbruk både vad gäller fortsatta avverkningsmöjligheter, naturens mångfald och skogens kapacitet att binda kol.

Läs mer

Vi är trots allt bäst i världen!

Vasabladet lördag 25 februari 2017.

För en dryg månad sedan publicerade WWF sin nya köttguide. Ungefär samtidigt lanserade Helsingin Sanomat en ”algberäknare” för Östersjön. Båda väckte diskussion och båda strävar till att få oss att ändra våra val för att rädda världen. Det är i sig bra sak men i båda fallen får jag en stark känsla av att ideologi har påverkat utformningen i onödigt hög grad.

Läs mer

Landsbygden kommer att gynnas

Syd-Österbotten lördagen den 18 februari 2017.

Riksdagen har börjat året med att behandla två stora framtidsredogörelser. Den första gäller den nationella strategin för energi- och klimatpolitiken fram till år 2030. Den kommer på ett mycket konkret sätt att synas i vår vardag. Målsättningen är att över hälften av den energi vi använder innan 2030 ska vara förnyelsebar och självförsörjningsgraden ska vara 55 procent. Över 40 procent av trafikbränslena ska vara förnyelsebara och användningen av importolja ska halveras. Användningen av stenkol ska upphöra helt i vårt land.

Läs mer

Skäl att hålla huvudet kallt

Österbottens tidning 5 februari 2017. 

Republikens president Sauli Niinistö öppnade 2017 års riksmöte senaste torsdag. I sitt öppningstal betonade presidenten Finlands starka demokrati och hur viktigt det är att tänka efter före vi reagerar på alla snabba nyheter som kommer via dagens snabba mediaflöde. När man ser vad ogenomtänkta tweetar eller förhastade uppdateringar på sociala medier leder till är det lätt att hålla med presidenten. Samhällsdebatten gynnas inte av tillspetsade åsikter och framför allt inte av personangrepp.

Läs mer

Regeringen måste hålla sina löften till lantbrukarna

Mats Nylund och Thomas Blomqvist (SFP):

Regeringen måste hålla sina löften till lantbrukarna

 

Svenska riksdagsgruppen kräver att regeringen håller fast vid regeringsprogrammets löften. Jordbruket lovades minskad byråkrati samt i EU förhandlingarna att jordbrukarkåren inte ska betala för EU:s utrikespolitik. I verkligheten är det finländska jordbrukets lönsamhet det sämsta sedan EU-inträdet och många gårdar dras med akut kassakris.

En stor orsak till detta ligger i förseningar av landsbygdsverket Mavis utbetalningar, samt de följder som sanktionerna mellan EU och Ryssland medför.

 

– Den finländska matproduktionen är inget som sköts av sig själv. Har vi inte finländska jordbrukare, så har vi inte heller inhemsk matproduktion, säger riksdagsledamot Mats Nylund (SFP).

 

– Att sätta oss i ett läge där vi skulle pruta på vår inhemska matproduktion, som dessutom är den tryggaste och renaste i EU och hela världen, samt att göra oss beroende av mat utifrån, är fullständigt otänkbart, säger han.

 

Enligt riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) är den enda hållbara lösningen på sikt att jordbrukarna får ett bättre pris för sina produkter från marknaden. För att lyckas med det måste jordbrukarnas förhandlingsposition stärkas.

 

– Jordbrukets lönsamhetskris är allvarlig och beror till största delen på faktorer som jordbrukarna själva inte kunnat påverka.

Förutom bättre markandspriser behöver vi en förenkling av stödpolitiken, samt rim och reson i övervakningar och sanktioner.

Måttet är nu rågat och det är dags för regeringen att agera, kräver Blomqvist.

 

Effekterna av de sänkta jordbruksprodukternas marknadspriser beräknas

2015 ha uppgått till 250–300 miljoner euro. Dessutom skars jordbruksstöden ner med 70 miljoner euro ifjol och stödutbetalningar för 250 miljoner euro sköts upp med ett halvt år.

 

Svenska riksdagsgruppen har den 4.3 2016 inlämnat ett skriftligt spörsmål till minister Tiilikainen gällande förseningarna i Mavis utbetalningar. Ministeriet har tre veckor på sig att besvara spörsmålet

Läs mer

Nylund: Regeringens Kemera-lag äventyrar industrins virkestillgång

- Regeringens förslag har förödande effekter just nu, då skogs- och energisektorns behov av virke växer snabbare än någonsin. Förslaget äventyrar industrins virkestillgång i ett väldigt känsligt läge och förvärrar skogsindustrins säsongvariation, säger Nylund.

Regeringen föreslår att stödet för bekämpning av rotticka i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) slopas. I den nya lagen skulle innehavaren av avverkningsrätten vara skyldig att bekämpa rottickan utan kompensation. År 2015 användes 7 miljoner euro stödpengar för bekämpningen.

- De skogsägare som säljer sommarstämpling till industrin, får redan nu en tilläggskostnad på 100 € per hektar för bekämpningen av rotticka. Detta leder till en marknadsstörning som minskar på skogsindustrins lönsamhet och leder till att skogsägarna skjuter upp försäljningen till mellan november och maj, då man inte behöver göra bekämpningen, konstaterar Nylund.

Nylund säger sig förstå behovet att spara, men konstaterar att regeringen tagit till fel metod. Enligt Nylund vore det mycket klokare att minska på stödet för insamling av klenvirke.

Läs mer

ÖT februari 2016

Tingsrättsreformen

 

Justitieminister Jari Lindström, sannfinländarna, har gett förslag till reform av tingsrättsnätet. Antalet tingsrätter ska minska från 27 till 20. Dessutom ska också ett antal sessionsplatser dras in, bland dem Jakobstad.

Läs mer

Sydin februari 2016

Carunas pantfångar

 

En fungerande infrastruktur är a och o för ett modernt samhälle. Vi behöver vägar och annan infrastruktur för att vi ska kunna förflytta både människor och varor. Vi behöver dataförbindelser och framför allt ett fungerande elnät. Stormen julannandag 2011 visade hur sårbart vårt elöverföringsnät är. Det ledde till en ny lagstiftning där bland annat andelen jordkablar för elöverföring ökas och försnabbade investeringar i elnätet krävs. Att detta kostar och att elkonsumenterna i slutändan får räkningen var också känt och rapporterades i media.

Läs mer

Vbl januari 2016

Vill Vasa inte bli huvudort?

 

Denna vecka har jag i likhet med många andra läst utredningsman Lauri Tarastis rapport om hur regionförvaltningen och de nya självstyrelseområdena ska förverkligas. Det är skäl att komma ihåg att det fortfarande bara handlar om en utredning som tillställts regeringen och att de politiska besluten saknas. Utredningsmannens rapport kommer ända sannolikt att prägla besluten. Med tanke på den ytterst strama tidtabellen har Tarasti gjort ett omfattande arbete.

Läs mer

Sjukdom

Under denna höst har jag fått bekanta mig med Finlands sjukvård på ett mycket konkret sätt. Jag har en kronisk sjukdom som diagnostiserades för över tjugo år sedan. Sjukdomen har hållit sig tämligen lugn under hela tvåtusentalet och jag har klarat mig i huvudsak med medicin och med årliga kontroller på centralsjukhuset i Vasa fram till i somras.

Läs mer

ÖT november 2015

Skatter

Denna vecka har beskattningsuppgifterna för 2014 blivit offentliga. Vi har fått se i medierna vad kända och mindre kända direktörer och affärsmän har redovisat för inkomst. Vi sett vem av ministrarna och riksdagsledamöterna som förtjänat mer eller mindre. Vi har fått del av vem som lokalt toppar inkomstligan och vi har sett vad diverse kändisar förtjänar. Eftersom skatteuppgifterna väcker intresse år efter år har de ett läsvärde.

Läs mer

ÖT oktober 2015

Riksdagen behandlar som bäst regeringens förslag till nästa års statsbudget. Den politiska diskussionen i offentligheten domineras av flyktingströmmen till vårt land.  Regeringens förslag till arbetsmarknadsreformer är det andra stora diskussionsämnet och nu senast Sannfinländarnas minskade stöd i galluppundersökningar.

Läs mer

Sydin september 2015

Det går inte speciellt bra i Finland nu. Ingen kan heller hävda att vår regering har flyt. Flera politiskt mycket svåra ärenden har hamnat i famnen på regeringen Sipilä. Stödpaketer till Grekland, den eskalerande flyktingsituationen och nu senast den ytterst svaga ekonomiska utvecklingen är de största. Samtliga tvingar regeringen att agera. Deras förslag är impopulära och allra sämst passar de hos Sannfinländarnas väljare.

Läs mer

Vbl juli 2015

Grekland

 

Det grekiska folket röstade med klara siffror nej i söndagens folkomröstning om långivarnas krav för en fortsättning på Greklands lånepaket. På basen av intervjuer i flera olika medier med greker som röstat nej, helt i enlighet med sin vänsterregerings rekommendation, så säger väljarna att de röstat nej till ytterligare åtstramningspaket och sparåtgärder. Men kommer de att få sin vilja igenom?

Läs mer

Sydin juni 2015

Normtalko

 

Redan den förra regeringen lyfte fram behovet av ett normtalko, det vill säga att minska den överdimensionerade reglering vi har i Finland. Frågan debatterades livligt under valrörelsen, och i onsdags fick riksdagen ta del av den nya regeringens tankar om avveckling av normer. Statsministern presenterade de stora linjerna i vad man tänkt sig och i några fall också mer konkreta förslag. Regeringens avsikter är både bra och ambitiösa och är värda stöd från oppositionen.

Läs mer

KP juni 2015

Normitalkoot

Jo edellinen hallitus korosti normitalkoitten tarvetta, eli tarvetta vähentää Suomen ylimitoitettua valvontaa. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti vaalikampanjan aikana ja keskiviikkona eduskunta sai kuulla hallituksen ajatuksia siitä, kuinka normeja poistettaisiin. Pääministeri esitteli suunnitellut suuret linjaukset ja joitakin konkreettisia ehdotuksia. Hallituksen aikomukset ovat hyviä ja kunnianhimoisia. Valitettavasti olemme nähneet samanlaisia ​​lausuntoja myös ennen, ilman suurempia konkreettisia tuloksia.

 

Läs mer

ÖT juni 2015

I slutet på förra veckan gjorde Österbotten ett synligt nedslag i vår huvudstad. I tre dagar presenterade företag och näringsliv, städer och kommuner samt förenings- och kulturlivet sig för Helsingforsarna via evenemanget Popup-Österbotten. Media har rapporterat flitigt från tillställningen och det mesta har varit positivt. De utställare jag talat med har också varit nöjda.

Läs mer

Vbl juni 2015

Samtidigt som riksdagen har debatterat det nya regeringsprogrammet så har tusentals bönder i Finland väntat på uppehållsväder för att kunna slutföra vårsådden. I norra svenska Österbotten är högst en femtedel av arealen sådd, fast vi är en vecka in i juni. Regeringsprogrammet innehåller goda visioner om en förbättrad lönsamhet för matproduktionen men enbart vädret håller nu på och slår bottnen ur den visionen för det inkommande året.

Läs mer

Sydin maj 2015

Välkommen till Finland

 

Riksdagen talman är nummer två efter presidenten i den finländska hierarkin. Statsministern är nummer tre. När detta skrivs har riksdagen ännu inte valt talman men de tre största partierna har nominerat sina kandidater. Enligt tradition så är det riksdagens näst största parti som har talmansposten. Det partiet är som känt Sannfinländarna.

Läs mer

ÖT maj 2015

Finlandssvensk intressebevakning

Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet förhandlar som bäst om nästa regeringsprogram. När detta skrivs har en vision presenterats, och man har nått samförstånd om behovet att balansera ekonomin. En del av balanseringen kommer att ske via förvaltningsreformer i linje med vad partierna sa innan valet.

Läs mer

Sydin mars 2015

Denna riksdag håller sitt sista plenum idag lördag. Efter det så hålls det valuppehåll fram till 24.4 då den nya riksdagen samlas första gången. Hela riksdagsperioden har varit stormig men de senaste dagarnas händelser är ändå något slags kulmination på oenigheten. Förslaget till ny sametingslag stjälptes av Samlingspartiet redan i utskottsbehandlingen. Riksdagsledamot Kari Rajamäki gjorde en politisk kupp tillsammans med Sannfinländarna och lyckades torpedera ett lagförslag som skulle ha gett papperslösa flyktingar rätt till sjukvård. När detta skrivs är det ännu öppet vad som händer med lagförslaget om studiestöd och ratificeringen av ILO-konventionen om ursprungsfolkens språkliga och kulturella rättigheter.

Läs mer

ÖT februari 2015

Tillståndet i den finska miljön är gott. Vårt grundvatten är rent, vi har mycket lite luftföroreningar och naturens mångfald beaktas både i vår lagstiftning och i den praktiska verkligheten. Jämför man naturtillståndet i Finland med vilket annat land som helst, vinner vi den jämförelsen.

Läs mer

KP helmikuu 2015

Yksi eduskuntavaalien suurimmista kysymyksistä tulee olemaan talous ja työllisyys. Suomen hyvinvoinnin pohja on vientiteollisuutemme. Täällä Pohjanmaalla olemme maan parhaita. Meillä on selvästi korkeampi osuus vientiteollisuutta kuin muilla maakunnilla Suomessa ja meillä on edelleen alhainen työttömyysaste verrattuna koko maahan. Jotta voimme ylläpitää tämän etumatkan, tarvitaan monia eri panostuksia mutta yksi tärkeimmistä on se, että liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa.

Läs mer

Sydin februari 2015

Samtidigt som närmat har en framskjuten position i den allmänna debatten och Tv-kanalerna sänder kockprogram dagligen så har jordbrukarna och växthusodlarna ett av sina svåraste år framför sig. Spannmålspriserna ligger långt under lönsamhetsgränsen. Potatispriset är mycket lågt som en följd av de stängda gränserna till Ryssland. Samma importstopp pressar också priserna i växthusnäringen eftersom utbudet inom EU ökat. Avräkningspriserna på kött är i botten av samma orsaker. Mjölkpriset har sjunkit till den prisnivå som rådde för dryga tio år sedan då kostnadsnivån var avsevärt lägre än idag. Förutom Ryssland är den viktigaste orsaken till prisraset att utbudet på mjölkprodukter ökat mycket kraftigt i de stora producentländerna eftersom EU:s mjölkkvotsystem upphör sista mars 2015.

Läs mer

Keskipohjanmaa lokakuu 2013

Tänä syksynä hallitus on linjannut, että kuntien tulisi säästää 2 miljardia euroa budjeteistaan vuoteen 2017 mennessä. Yksi miljardi säästettäisiin lakisääteisistä velvollisuuksista ja toinen miljardi tehokkaammilla työtavoilla ja veronkorotuksilla. Tavoite on hyvä. Aivan kuten valtiolla, kuntien menot ovat suuremmat kuin tulot.

Läs mer

Vbl november 2013

Idag finns det två helt motsatta trender på matmarknaden. Den ena handlar om närmat och betyder kännedom om matens ursprung, relativt korta transportsträckor och att det finns någon slags kvalitetsgaranti på råvaran. För detta betalas i bästa fall ett något högre pris än för anonym bulkvara.

Läs mer

ÖT november 2013

Budgetförslaget för nästa år säger att alkoholskatten ska höjas med i genomsnitt sju procent. Höjningen är hälften mindre än vad regeringen tänkt på våren. Det beror på att resenärernas import från främst Estland ökat med cirka tio procent denna sommar jämfört med föregående. Regeringen bedömer sannolikt helt korrekt att den tänkta 14 procentiga höjningen skulle ha öka resenärsimporten ytterligare och minskat statens skatteintäkter. Alkoholforskarna och sakkunniga tjänstemän på Social- och hälsovårdsministeriet förespråkade en större höjning.

Läs mer

Sydin november 2013

I torsdags kom Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och EU:s jordbrukskommissionär Dacian Ciolos överens om vilka regler som gäller för det finländska jordbruket i sju år framåt till 2020. Alla de senaste avtalen har inneburit att stödsumman till jordbruket har sjunkit och detta avtal är inget undantag.

Läs mer

KP joulukuu 2013

Ensi vuoden talousarvioesityksessä ehdotetaan, että alkoholiverotus nousisi keskimäärin seitsemällä prosentilla. Korotus on puolta pienempi kuin hallitus oli suunnitellut viime keväänä. Tämä johtuu siitä että laivamatkustajien tuonti Virosta kasvoi noin kymmenellä prosentilla viime kesänä verrattuna aiempaan kesään. Hallitus arvioi todennäköisesti aivan oikein, että 14 prosentin korotus johtaisi matkustustuonnin kasvuun ja vähentäisi valtion verotuloja. Alkoholitutkijat ja asiantuntijat Sosiaali- ja terveysministeriössä olisivat silti halunneet suuremman verokorotuksen.

Läs mer

ÖT januari 2014

När riksdagen inleder sin vårsession så kommer medborgarinitiativet som vill göra det ena av våra nationalspråk, svenskan, frivilligt i grundskolan att överlämnas. Namnen har samlats av föreningen Vapaa Kielivalinta, Suomalaisuuden Liitto samt Sannfinländarnas och Samlingspartiets ungdomsorganisationer. Namninsamlarnas hemsida toppas av en rad med jublande ungdomar som hoppar högt i luften av lycka. Jag drar mig inte för att kalla kampanjen mot svenskan för missriktad, enfaldig och direkt skadlig.

Läs mer

Sydin februari 2014

Nu i veckan presenterades en statistik som säger att fyra av tio minderåriga finländare – eller en halv miljon – har en privat vårdförsäkring. I huvudstadsregionen är andelen ännu större eller hälften av barnen och ungdomarna anlitar privat vård och försäkringen betalar.

Läs mer

ÖT februari 2014

Den här veckan har riksdagen inlett behandlingen av den nya miljöskyddslagen. Det är ett omfattande lagpaket som bland annat ska försnabba behandlingen av miljötillstånd. Den innehåller också lagändringar som gör att myndigheterna kan ingripa tidigare och kraftfullare om miljöskyddet brister hos företag, exempelvis i fallet Talvivaara.

Läs mer

Vbl februari 2014

I mars kommer regeringen att hålla rambudgetria och dra upp riktlinjer för hur regeringsprogrammets skrivningar om att korrigera hållbarhetsunderskottet ska uppfyllas. Regeringen har själv talat om tre miljarder euro i beskärningar och skattehöjningar. Underskottet i statsbudgeten för år 2014 är i själva verket sju miljarder euro. En förpostfäktning hölls innevarande vecka när statsministern hade kallat såväl regerings- som oppositionspartiernas ordförande till diskussionsmöte om skuldsättningen. Resultatet från mötet kan väl sammanfattas i att samtliga partiledare konstaterade att skuldspiralen måste brytas.

Läs mer

Sydin mars 2014

Nu har det igen bevisats att de väpnade konflikternas tid inte är förbi i Europa. Rysslands inmarsch i Krim har fördömts av en sällsynt enhällig av högt uppsatta politiker. Finlands statsledning har korrekt och sakligt markerat, att brott mot internationell rätt och Ukrainas grundlag inte kan accepteras. De förespråkar starkt diplomatiska lösningar och diskussioner framom bojkotter och andra tvångsåtgärder.

Läs mer

KP maaliskuu 2014

Ensi viikolla hallitus pitää kehysriihen jossa laaditaan suuntaviivat sille, miten hallitusohjelmaan kirjattu kestävyysvaje korjataan.  Hallitus on puhunut noin kolmen miljardin euron leikkauksista ja veronkorotuksista. Valtion talousarvion alijäämä vuodelle 2014 on itse asiassa seitsemän miljardia. Periaatteessa hallitus ja oppositio näyttävät olevan samoilla linjoilla, budjettivaje on korjattava ja velkakierre katkaistava.

Läs mer

ÖT mars 2014

Regeringen enades i tisdags om det som har varit målsättningen ända från att regeringsprogrammet skrevs; att göra upp en rambudget som gör att statskulden slutar att växa. Besluten var tuffa. För Vänsterförbundet blev de för mycket. För mig som följt processen på nära håll så verkar Vänsterförbundets sorti snarare vara valtaktik än ansvarsbärande. Man är med och fattar beslut i tre år och så ett år innan valet när de riktigt smärtsamma besluten ska fattas så går man i opposition. Jag finner det föga trovärdigt.

Läs mer

Sydin april 2014

Skattehöjningarna i regerings rambudgetuppgörelse har startat en diskussion om vår beskattning. Fokus i den diskussionen borde vara hur skattebeslut i Finland påverkar oss själva och i vilken mån vi är beroende av omvärden när vi skärper vår beskattning.

Läs mer

Vbl april 2014

Denna veckas torsdag överräckte föreningen Vapaa kielivalinta, Suomalaisuuden liitto och Sannfinländarnas respektive Samlingspartiets ungdomsorganisationer medborgarinitiativet om att göra skolsvenskan frivillig till riksdagens talman. Efteråt hölls en pressinformation som med all önskvärd tydlighet visade vad aktivisterna egentligen är ute efter.

Läs mer

KP toukokuu 2014

Valitsemme 25. toukokuuta uuden Euroopan parlamentin. Äänestysinto edellisissä parlamenttivaaleissa on ollut heikko. Äänestysprosentti Suomessa on liikkunut hieman yli 40 prosentissa. Syitä on varmasti monia, mutta yksi on ainakin se, että EU tuntuu etäiseltä ja monien mielestä äänestystulos ei vaikuta heidän elämäänsä. Tämä johtopäätös on väärä.

Läs mer

ÖT maj 2014

En vecka har gått efter EU-valet. Folket har sagt sitt. Valsegrarna är nöjda och försöker analysera vad man gjorde rätt. Förlorarna slickar sina sår och försöker se vad de kan göra annorlunda till nästa val. Analysen och rapporteringen har varit omfattande och riktas det politiska intresset på miniregeringsförhandlingarna som ska hållas runt midsommar.

Läs mer

Vbl juni 2014

Inom ett halvt år har det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats markant. Ryssland har brutit mot folkrätten och invaderat Krim. Ryssland stöder tämligen aktivt de beväpnade separatisterna i östra Ukraina. President Sauli Niinistö ordnar nu under söndag och måndag ett stort säkerhetspolitiskt seminarium på Gullranda. Presidenten vill ännu inte tala om ett nytt kallt krig, men säger att misstron mellan öst och väst är mycket djup. Han uppmanar också till en aktiv diskussion om ett Nato-medlemskap.

Läs mer

KP elokuu 2014

Tulevana syksynä eduskunta ottaa kantaa siihen, saako Fennovoima rakentaa ydinvoimalaa Pyhäjoelle. Edellinen eduskunta teki positiivisen periaatepäätöksen, mutta koska projekti on muuttunut sitten kyseisen päätöksen, tarvitaan uusi käsittely. Paljon on muuttunut sitten periaatepäätöksen 2010. Olkiluoto 3 ongelmat näyttävät, että tämän päivän turvallisuusmääräykset nostavat reaktorin rakentamisen hintaa merkittävästi. Sähkön hinta ja sähkö FUTURER eivät taas ole nousseet odotetussa tahdissa ja laman takia sähkön käyttö ei ole lisääntynyt odotetusti.

Läs mer

ÖT september 2014

Språkhetsarna i Vapaa kielivalinta, en organisation som vill avskaffa den obligatoriska svenskundervisningen, har startat en synlig reklamkampanj och penninginsamling. Deras devis ”Suvaitsevaisempi Suomi – pakko pois” kan översättas ungefär till ”Ett mera tolerant Finland-tvånget bort”. Värre Orwellianskt nyspråk får man leta efter. Jag hoppas att de finländska rektorerna är så upplysta att de inte medverkar till att sprida smörjan i våra skolor, som organisationen vill.

Läs mer

Sydin september 2014

Det blåser kring Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Tidigare denna vecka kom Yle med en nyhet om att stödet för Fennovoima i riksdagen har rasat jämfört med i mars 2014. Förfrågningen visar även att allt fler riksdagsledamoter är osäkra på sin ståndpunkt. Orsaken till ändringen och osäkerheten är utan tvivel läget i Ukraina och Rysslands agerande.

Läs mer

Vbl september 2014

Tidigare i veckan kontaktades jag av min hemkommuns landsbygsnäringsmyndighet som uppmanade mig att så fort som möjligt lämna in blankett 192 eftersom jag upphört med husdjursproduktionen. Eftersom jag inte lämnat den viktiga blanketten kommer jag nu att straffas med sanktion och procentuell nedskärning av mitt växtodlingsstöd.

Läs mer

ÖT oktober 2014

I februari i år tillsatte dåvarande trafikminister Merja Kyllönen en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att komma med förslag för att minska reparationsskulden av trafiknätet. Gruppens ska alltså försöka enas om hur vi ska finansiera underhållet på våra vägar, spår och annan infrastruktur i framtiden. Alla som har rört sig på våra vägar och järnvägar, vet att de ställvis är i ett akut behov av reparationer. Reparationsskulden är idag minst 2,3 miljarder euro och ökar hela tiden. För tillfället växer den med 150 miljoner euro i året. Gruppens arbete har givetvis försenats av att det nu är den tredje trafikministern under denna valperiod som leder gruppen.

Läs mer

KP lokakuu 2014

Pari viikkoa sitten kuntani maatalouselinkeinoviranomaiset ottivat minuun yhteyttä ja kehottivat minua mahdollisimman nopeasti täyttämään ja palauttamaan lomakkeen 192, koska olen lopettanut kotieläintuotannon.  Koska en ollut palauttanut tätä tärkeätä lomaketta ajoissa, minua tullaan nyt rankaisemaan sanktioilla ja kasvinviljelytuen leikkauksella.

Läs mer

Vbl oktober 2014

I Finlands Naturvårdlag, paragraf 50, som reglerar genomförandet av skyddsprogram sägs följande: Skyddet ska så långt som möjligt genomföras med frivilliga medel. I statsrådets principbeslut från 2012 som slår fast riktlinjerna för skyddet av myr- och torvmarker sägs det lika tydligt att man när myrskyddsprogrammet utformas ska utreda tillgången på bytesmark och möjligheterna att skydda myrar med frivilliga metoder enligt modell från METSO-programmet. Detta har den tidigare gröna miljöministern underlåtit att göra. Däremot drar han sig inte för att kritisera minister Grahn-Laasonen för att hon följer såväl Naturvårdslagen som statsrådets principbeslut.

Läs mer

Sydin oktober 2014

Finns det för många tjänstemän i Finland? Centerns ordförande Juha Sipilä krävde i senaste helg att den offentliga sektorn måste minska med tiotusentals personer. Senare har ha preciserat sitt krav. Både politiket och fackföreningsledare har kommenterart Sipiläs utspel. En del håller med, andra säger emot.

Läs mer

Vbl november 2014

Denna vecka presenterade oppositionspartierna sina skuggbudgeter i plenum. Skuggbudgeterna är tänkta att fungera som alternativ till regeringens budgetförslag och är ofta kombinerade med en del andra lagmotioner eller åtgärdsförslag. Debatten visade tydligt att det inte finns någon universalmedicin för att lyfta Finland ur den ekonomiska recession vi befinner oss i, utan det krävs många olika åtgärder.

Läs mer

KP marraskuu 2014

Pari viikkoa sitten oppositiopuolueet esittelivät varjobudjettinsa täysistunnossa. Varjobudjettien ajatus on, että ne toimisivat vaihtoehtona hallituksen talousarvioesitykselle ja ne sisältävät usein muitakin ehdotuksia, kuten lakiesityksiä ja toimenpidealoitteita. Keskustelu osoitti sen, että ei ole olemassa yleislääkettä jolla voisimme nostaa Suomen taloudellisesta taantumasta, vaan, että tarvitsemme monia erilaisia toimenpiteitä.

Läs mer

Vbl januari 2015

En av de största frågorna inför vårens riksdagsval kommer att vara ekonomi och sysselsättning. Finlands välstånd bygger på vår exportindustri. Här är vi i Österbotten i särklass bäst i landet. Vi har en betydligt högre andel exportindustri än andra landskapen i Finland och vi har fortsättningsvis en låg arbetalöshetsgrad. Om vi ska kunna hålla det försprånget krävs många olika insatser, men en av de viktigaste är att kommunikationerna är i skick.

Läs mer

ÖT januari 2015

Under veckan som gått har vi dagligen fått läsa om hur handeln i Finland har sänkt sina priser. I Finland har det varit ovanligt med prissänkningar i handelsledet. Det har att göra med att dagligvaruhandeln i Finland domineras av två stora kedjor som tillsammans har mera än 80 procent av marknaden. Den situation vi har i Österbotten, med ett par andra små kedjor med stark ställning, är ovanlig.

Läs mer

Valteser för EU-valet

Landsbygden kräver sakkunnig intressebevakning

Landsbygden har ett alldeles särskilt behov av stark intressebevakning i EU. Jordbrukspolitiken är fortfarande den längst integrerade politiksektorn i EU och absoluta huvudparten av Finlands medlemsavgift kommer tillbaka i form av jordbruksstöd. Världens största utmaning de närmaste åren är att producera mera mat. FAO säger att matproduktionen måste öka med 70 procent fram till år 2050. Klimatpanelen IPCC varnar i sin senaste rapport för att matproduktionen kommer att minska med 2 procent per årtionde och behovet att öka med 14 procent. Jag vill sätta fokus i jordbrukspolitiken på produktionen av mat och inte som nu då fokus ligger på ekologiska arealer, stenar och lador, förbud och begräsningar och en massiv övervakning. Effektiv, hållbar produktion i kombination med bra ursprungsmärkning svarar mot världens behov av mat, minskar utsläppen och stärker EU:s konkurrenskraft!

Skogsbruket och skogsindustrin har en avgörande betydelse för Finlands näringsliv. Flera lagstiftningsprojekt de senaste åren riskerar att begränsa Finlands möjligheter till ett effektivt och uthålligt skogsbruk och kan ge förödande effekter för vår skogsindustri. De mesta hållbara lösningarna på både råvarufrågorna och energitillgången kommer från skogen. Stelbent lagstiftning får inte förhindra användandet att Finlands gröna guld, skogen!

Pälsnäringen, växthusodlingen och kustfisket är alla näringar som kräver stark politisk bevakning. Pälsdjursuppfödningen på grund av förbudsivrare som om de lyckas flyttar hela produktionen till länder med betydligt svagare djurskyddslagar än här. Växthusodlingen kommer i fokus när koldioxidutsläpp diskuteras och det är viktigt att arbetet med att byta uppvärmning till förnyelsebart fortsätter. Kustfisket hotas av allt från sälar och skarvar till fiskeförbud och begränsningar. Det traditionella kustfisket som bedrivits i hundratal år måste få fortsätta!

Läs mer

Landsbygdens röst

Landsbygdens röst

Läs mer